Algemeen

 

De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan tussen school en schoolbestuur met de bedoeling om samen met ouders, team en bestuur mee te werken aan een zinvol en plezierig schoolgebeuren. Zij kan spreken over allerlei zaken die met de school te maken hebben en kan voorstellen doen aan team of bevoegd gezag. Op sommige onderdelen heeft zij adviesrecht op andere punten heeft zij instemmingsrecht.
De MR vergadert één maal per 6 weken en bespreekt allerlei uiteenlopende zaken. Daar waar nodig is de directeur aanwezig om de plannen toe te lichten en de MR van informatie te voorzien. De vergaderingen zijn openbaar en de data worden in de Bongerd Nieuwsbrief en op de website bekend gemaakt.
Eenmaal per jaar legt de MR in een verslag verantwoording af over het werk in het afgelopen schooljaar. De verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage.
Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de 31 scholen van Optimus.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR van Optimus bestaat in de ideale situatie uit 14 leden waarvan de helft uit ouderleden bestaat. Alle leden zijn voorgedragen via een MR van een bij OPTIMUS primair onderwijs aangesloten school. Als GMR vergaderen we circa 10 keer per jaar op vooraf vastgestelde data en locaties. Tijdens een deel van elke GMR-vergadering is een afvaardiging van de centrale directie aanwezig.
Een GMR heeft advies- en instemmingbevoegdheid voor een aantal onderwerpen die op bovenschools niveau geregeld worden. Met ‘bovenschools’ wordt bedoeld dat deze niet per schoollocatie apart worden bepaald maar overkoepelend. Dit betekent ook dat een GMR-lid alle aangesloten scholen vertegenwoordigt en in die zin de belangen van alle scholen (ouders en/of personeel) dient te behartigen. Communicatie tussen MR-en en de GMR is dan ook een belangrijk item.
De GMR-portal (gegevensbestand via de computer) zorgt voor communicatie tussen MR en GMR. Er wordt nog gezocht naar andere mogelijkheden voor een goede communicatie, naast de jaarvergadering en natuurlijk de reguliere vergaderingen die voor iedereen toegankelijk zijn.