Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Meningsverschillen en botsingen komen voor en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. We gaan ervan uit dat u bij een probleem in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijv. de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kun u contact opnemen met de directeur. Indien u en de directeur niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u een klacht/melding indienen bij het bestuur.

Het bestuur de klacht samen met de klager en de aangeklaagde zelf proberen op te lossen. Ook kan zij de klacht laten beoordelen door een onafhankelijke klachtencommissie. Soms is een meningsverschil zodanig dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een uitgebreide klachtenregeling vastgesteld. Deze kunt u ook nalezen op de website. Schoolgids

Klachten op het gebied van machtsmisbruik

De interne contactpersonen / Vertrouwensprsonen zijn juffrouw Karin Willems en juffrouw Annerie Meulepas. Zij zijn aangesteld voor klachten van kinderen of van ouders als spreekbuis van de kinderen. Het gaat dus om klachten van kinderen aan het adres van een volwassen medewerker (leerkracht, ondersteunend personeel) of vrijwilliger van de school of om klachten van een kind ten aanzien van een ander kind. De externe contactpersonen Als er officieel een klacht wordt ingediend, verwijst de interne contactpersoon de  klager/klaagster door naar de externe vertrouwenspersoon, die de betrokkene kan bijstaan en van advies kan dienen.

De externe contactpersonen onder het bestuur zijn:

  • Dhr. Christian Heeren, tel. 06-51996561, medewerker van GIMD (Gemeenschappelijke Instelling Maatschappelijke Dienstverlening)
  • Mevr. Marijke van der Leest, tel. 06-25498751 (in het geval OPTIMUS een vrouwelijke vertrouwenspersoon wenst en als achterwacht van dhr. Heeren)

Zodra de klachtencommissie een klacht in behandeling neemt, verloopt de communicatie tussen de klager en aangeklaagde altijd via de commissie:

OPTIMUS Primair onderwijs
t.a.v. Klachtencommissie bestuur Stichting Optimus
Postbus 315
5430 AH  Cuijk

Landelijke Klachtencommissie

Bent u niet tevreden over de interne klachtbehandeling door het bestuur, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de landelijke klachtencommissie waar Stichting Optimus bij aangesloten is:

Landelijke Klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
Tel. 070-3925508, van 09.00 uur tot 12.30 uur

Mocht U de officiële klachtenregeling willen in zien dan verwijzen wij U naar de directeur van de school.