Missie & visie

Eruit halen wat erin zit; dat is de missie van de Bongerd. Wij streven er naar het optimale uit leerlingen te halen, daarbij rekening houdend met individuele mogelijkheden, talenten, kansen en belemmeringen. De Bongerd is een school waar je jezelf mag zijn, gebruik kan maken van je talenten en je je thuis voelt.

Eruit halen wat erin zit; kenmerkt zich in een energiek en enthousiast team, dat zich middels na- en bijscholing voortdurend op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op onderwijskundig gebied. Dat denkt in kansen en uitdagingen en naast het behalen van hoge resultaten, grote waarde hecht aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag op katholieke grondslag.

Eruit halen wat erin zit; betekent ook dat we het belangrijk vinden om samen te werken met ouders. Horen en gehoord worden zodat we samen een stevig draagvlak voor de kinderen vormen. We zijn dankbaar voor de inzet, betrokkenheid en het enthousiasme van ouders, MR en oudervereniging, die een belangrijke rol binnen onze school hebben.

Eruit halen wat erin zit; betekent tot slot dat we de mogelijkheden binnen de school ten volle willen opstellen voor de gemeenschap in Gassel. Onze school is geen “brede school”, maar wel als zodanig ingericht. We onderhouden veel contacten met plaatselijke instellingen en verenigingen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de samenwerking met harmonie, dansgarde, Stichting Gemeenschapsaccomodatie  Viersprong, werkgroep vormsel en communie. Op dinsdag- en woensdagmiddag worden blokfluit- en muzieklessen in ons schoolgebouw gegeven. Daarnaast komen de kinderfysiotherapeut en  logopedisten naar onze school om kinderen motorische- of logopedische begeleiding te geven.

Basisschool De Bongerd streeft er naar kinderen onderwijs op maat te bieden door middel van adaptief onderwijs. Daarbij realiseren wij ons dat leerlingen beschikken over verschillende capaciteiten, interesses en achtergronden. Eén van de belangrijkste principes is, dat de kinderen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling moeten doormaken. Daarom hebben wij een aantal activiteiten ontwikkeld, die passen in het vergroten van zorgverbreding en kwaliteitszorg.

Op onze school worden daarom de volgende voorwaarden gerealiseerd:

  • de leerkrachten zijn sterk gericht op de kwaliteit van het onderwijs;
  • het schoolklimaat wordt gekenmerkt door rust en regelmaat;
  • de lessen worden zorgvuldig gepland (groepsrooster);
  • er wordt gewerkt m.b.v. groepsplannen en daar waar nodig individuele handelingsplannen;
  • het klassenmanagement is op orde waardoor er ruimte is voor verlengde instructie en zelfstandig werken. (G.I.P.-model);
  • we werken cyclisch en systematisch met een dyslexie- en hoogbegaafdheidsprotocol;
  • er wordt planmatig getoetst volgens de toetskalender en geregistreerd (Cito-LOVS);
  • de leervorderingen worden systematisch geëvalueerd volgens de 1-Zorgroute via de individuele- en groepsbesprekingen.