Naar het VO

De overgang van uw kind van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs vindt niet alleen plaats aan het eind van groep 8, maar begint eigenlijk al in groep 7.

Om de overstap soepel te laten verlopen is het van belang dat er regelmatig gesprekken plaatsvinden met de leerkracht, leerling en ouder. Dat begint al in groep 7, rond de herfstvakantie. De groepsleerkracht en de intern begeleider spelen hierbij een centrale rol. Zij voeren leerlingbesprekingen en bekijken samen welke mogelijkheden de leerlingen hebben

Daarnaast houdt de leerkracht ook leerling gesprekken (POP). Hierbij bespreken zij samen de toetsresultaten, mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften en leggen zij het streefdoel vast in een YESformulier. Dit formulier wordt ook met u als ouder besproken in de oudergesprekken.

Tijdens de voorbereidingen die op de basisschool plaatsvinden, vindt er in ieder geval een aantal gesprekken met ouders plaats. Oudergesprekken, voorlopige advies, pré advies gesprekken en het uiteindelijke adviesgesprek. Het aantal gesprekken dat u voert, is afhankelijk van de situatie rondom de ontwikkeling van uw kind. De gesprekken en data worden jaarlijks door de groepsleerkracht met u gecommuniceerd.

Wat is het schooladvies?

Als uw kind in groep 8 van de basisschool zit, geeft de school het schooladvies af. Het schooladvies is het advies van een school over het niveau voortgezet onderwijs dat het beste past bij uw kind. Op basis hiervan kunt u een school kiezen voor uw kind. Basisscholen zijn volgens artikel 42 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht leerlingen in groep 8 een schriftelijk schooladvies te geven. Dit schooladvies heet officieel het onderwijskundig rapport. Dit rapport gaat naar de vervolgschool. Het advies wordt toegelicht in een gesprek.

Totstandkoming schooladvies

Het uiteindelijke schooladvies is gebaseerd op verschillende factoren, maar voornamelijk op:

  • leerprestaties in groep 8 (Drempel toets en Cito LVS) en de voorgaande jaren (Entree toets, Cito LVS);
  • de interesses, motivatie en werkhouding van de leerling.

Voordat een leraar een schriftelijk schooladvies geeft, overlegt hij/zij met de directeur en de intern.

Haalt een kind een onverwacht hoge score (hoger dan het schooladvies), dan is de school verplicht het schooladvies te heroverwegen. Omgekeerd is dit niet het geval (wanneer het kind lager scoort dan het schooladvies).

Toelating voortgezet onderwijs

Het schooladvies is een advies en is dus niet bindend: niet voor u als ouder en niet voor een middelbare school. U heeft de vrijheid om uw kind bij een andere schoolsoort aan te melden dan het advies aangeeft. De meeste scholen voor voortgezet onderwijs beslissen of zij een leerling toelaten op basis van het advies. Er zijn scholen die leerlingen vooraf een toelatingstest laten doen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een leerling zich aanmeldt voor een ander soort onderwijs dan het advies van de basisschool aangeeft. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn echter niet verplicht een dergelijke test aan te bieden.

Schoolkeuze

Officieel blijft het advies van de basisschool beperkt tot het schoolniveau dat bij de leerling past. Het is voor basisscholen niet altijd even makkelijk om zich uit te spreken over de verschillende scholen, maar vaak willen ouders toch meer weten over school a of b. Op dit moment is er de Schoolkompas: online hulp bij keuze middelbare school. www.schoolkompas.nl eenhulpmiddel bij het kiezen van een goede school. Via Schoolkompas vindt u snel en eenvoudig relevante informatie over scholen in uw eigen regio, kunt u aan de hand van vijftien kenmerken zien welke VO-school u het meest aanspreekt en kunt u scholen met elkaar vergelijken. Schoolkompas is er ook als app, voor iPhone of Android.

Bezwaar aanmelding

Wanneer een school voor voortgezet onderwijs de aanmelding van uw kind weigert op grond van het onderwijskundig rapport, kunt u bij een rechter bezwaar aantekenen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.

(Bron: Informatie Rijksoverheid en Overgang VOPO)