Optimus

Basisschool De Bongerd behoort tot de stichting optimus logo

“Optimus primair onderwijs”.
De officiële naam van de organisatie is:

OPTIMUS Stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs.

Van deze stichting maken 33 scholen deel uit. Deze scholen zijn gevestigd in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd en Oss. Deze gemeenten hebben met elkaar gemeen dat ze alle in het stroomgebied van de Maas liggen. Dat is de reden dat ervoor is gekozen om een blauwe golf op te nemen in het logo.

Het bestuur van OPTIMUS primair onderwijs ziet het als hoofdtaak om voor de scholen optimale voorwaarden te scheppen, zodat het onderwijs op de scholen kwalitatief goed verzorgd kan worden. Het bestuur wil besturen op hoofdlijnen. Het richt zich hierbij op het realiseren van de doelstellingen van de gehele organisatie.

De centrale directie (college van bestuur), bestaande uit 2 personen, geeft leiding aan de organisatie. De leden van de centrale directie bereiden het beleid voor en zorgen, in overleg met de vestigingsdirecteuren van de 33 scholen, voor de uitvoering van het beleid.

Ouders en personeelsleden hebben invloed op het bovenschools beleid via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. De GMR overlegt regelmatig met de centrale directie.

De contacten tussen u als ouders/verzorgers enerzijds en de organisatie anderzijds zullen vrijwel altijd verlopen via de directeur en/of de medewerkers van de school. Wanneer u contact wilt opnemen met OPTIMUS primair onderwijs, dan kan dat via onderstaande adresgegevens.

U kunt meer informatie vinden op de website: www.optimusonderwijs.nl

OPTIMUS primair onderwijs

Postadres:

Postbus 315
5430 AH Cuijk

Bezoekadres:

Molenstraat 19
5431 BW Cuijk
Telefoon: 0485 – 318910
E-mail:  info@optimusonderwijs.nl
Website: www.optimusonderwijs.nl