OR

Wat doet de OR

Basisschool de Bongerd heeft een ouderraad. Deze stichting bestaat uit enthousiaste ouders en stelt zich ten doel om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen, wat uiteindelijk de schoolbeleving van uw kind ten goede komt.

Deze stichting stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen.

Dit gebeurt in de praktijk op de volgende manieren:

  • het mede organiseren van en assisteren bij buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisje, excursies en sport- en speldag;
  • het organiseren van acties;
  • overleg met team en MR;
  • het (mede) organiseren van ouder- en themabijeenkomsten.

Leden van de OR

Danielle van Raaij, voorzitter

Suzanne van Raaij, penningmeester

Marieke van de Lockant, secretariaat

Marieke van Gemert, lid

Anne van Hal, lid

Sanne Loeffen, lid

Annerie Meulepas, contactpersoon school

Mocht u vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de leden.

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten van de OR zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het ministerie van OC&W worden betaald. Om deze activiteiten toch te realiseren vraagt de OR een vrijwillige bijdrage aan de ouders. De school int geen ouderbijdragen voor activiteiten. Dit gebeurt door de oudervereniging die geheel zelfstandig opereert en in goed onderling overleg de vrijwillige contributie besteedt aan allerlei activiteiten van de school. De hoogte van de bijdrage wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering besproken en in de MR vastgesteld. Voor het goed functioneren van de oudervereniging is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de activiteiten van deze groep meedenkt, meewerkt en medeverantwoordelijkheid neemt. De OR werkt conform statuten die men bij het bestuur kan opvragen. Voor 2016-2017 is de bijdrage goedgekeurd en vastgesteld op € 22,50 per kind. Voor de instromers die na 1 januari 2017 op school komen is de bijdrage € 5,50 per kind. Het bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL61RABO0105211850  t.n.v. ouderraad de Bongerd Gassel, onder vermelding van de voornaam van uw kind en de groep waarin uw kind(eren) zit. Daarnaast vragen wij als school een eenmalige vrijwillige bijdrage van € 8,00 voor de huur van de gymzaal voor de gymles van de kinderen in groep 1 en 2.