SEO in de praktijk

aardigdoen[1]Wij gebruiken de methode “Kinderen en hun sociale talenten” van Kwintessens/ CED groep. Dit is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling die we nu gebruiken in alle groepen.

Sociale participatie, oftewel actief en constructief deelnemen aan sociale verbanden is nodig om de samenleving goed te laten functioneren. Kinderen voorbereiden op sociale participatie en burgerschap is een wettelijke verplichting in het onderwijs. Scholen kunnen dat op verschillende niveaus doen:

 • Microniveau: burgerschap binnen de school, bijvoorbeeld het naleven en vormgeven aan regels.
 • Mesoniveau: maatschappelijk burgerschap, de leerling in relatie tot zijn medeburgers maar dan buiten de school, de wijk, de buurt, de stad, het land.
 • Macroniveau: politiek burgerschap, kennis van democratie en
  politiek en staatsinrichting.

Door leerlingen te laten participeren in de samenleving werken zij aan het ontwikkelen van een democratische houding, omdat ze moeten luisteren naar anderen en rekening moeten houden met normen en waarden van anderen en omdat anderen rekening houden met hen. Ondertussen ontwikkelen ze ook hun identiteit, doordat ze in contact komen met standpunten van anderen en daardoor nieuwe inzichten ontwikkelen. Sociale competentie is dus een belangrijk onderdeel van en een voorwaarde voor burgerschap. Sociale competentie is het vermogen om adequaat te handelen in sociale situaties.
Ook op De Bongerd willen we werken aan de sociale competentie van onze kinderen. En we hebben bewust voor de methode “Kinderen en hun sociale talenten” gekozen.

 1. Omdat deze methode volledig aansluit bij SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst). Hierdoor werken we systematisch aan de sociale competentie van leerlingen, waarvan we de resultaten met de SCOL steeds in beeld kunnen brengen.
 2. Omdat deze methode uitgaat van 8 positieve gedragscategorieën waar wij volledig achter kunnen staan. Wij gaan liever uit van competenties bij kinderen dan tekorten. Dit sluit ook weer aan bij ons HGW (HandelingsGerichtWerken) onderwijs.
 • Kerndoelen die te maken hebben met sociale competentie
 • Goede werkhouding
 • Gebruik van leerstrategieën
 • Reflectie op eigen handelen
 • Uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens
 • Respectvol luisteren en bekritiseren van anderen
 • Verwerven en verwerken van informatie
 • Ontwikkelen van zelfvertrouwen
 • Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar
 • Zorg en waardering voor de leefomgeving

Kerndoelen mens en samenleving:

 1. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
 2. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
 3. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
 4. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

De onderdelen van sociaal competent gedrag
Om sociaal competent te kunnen functioneren, heeft een kind sociale kennis, vaardigheden en houdingen nodig. Een kind moet weten wat sociaal competent gedrag is in een bepaalde situatie; hij moet over de vaardigheden beschikken om die kennis toe te kunnen passen en hij moet dat ook daadwerkelijk willen doen. De methode “ Kinderen en hun sociale talenten” werkt met 8 betrouwbare en valide gedragscategorieën en een kind is sociaal competent als het zich binnen deze 8 categorieën adequaat gedraagt. De categorieën zijn:

 1. Ervaringen delen
 2. aardig doen
 3. samen spelen en werken
 4. een taak uitvoeren
 5. jezelf presenteren
 6. een keuze maken
 7. opkomen voor jezelf
 8. omgaan met ruzie

Per gedragscategorie kan een verdere onderverdeling worden gemaakt. Om sociaal competent gedrag te vertonen moet iemand beschikken over 3 aspecten: kennis, vaardigheden en houdingen gecombineerd met de 3 dimensies : waarden en normen, gevoelens van jezelf en de ander, het beeld van jezelf en de ander.

Bijzonderheden “kinderen en hun sociale talenten”

 • Passend onderwijs: één aparte kern voor zorgleerlingen; kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, kinderen met ADHD en kinderen met een spraak-taal-stoornis. Bij elke les in deze katern wordt verteld hoe je dit aan deze kinderen aan kunt bieden en waar je op moet letten.
 • HGW: De lessen in deze methode kunnen op maat toegepast worden in de groep. Er kan aangesloten worden bij acute situaties en er kan aangesloten worden bij de resultaten uit SCOL, dus aangepast aan de behoefte van de groep.