MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan tussen school en schoolbestuur met de bedoeling om beleidsmatig samen met ouders, team en bestuur te werken aan een plezierige tijd op school. De MR denkt mee en adviseert over het beleid van de school en kan voorstellen doen aan het team of schoolleiding. Op sommige onderdelen heeft de MR adviesrecht op andere punten instemmingsrecht. Ook heeft de MR initiatiefrecht. 

De MR vergadert een aantal keer per schooljaar, daar waar nodig is de directeur aanwezig om de plannen toe te lichten en de MR van informatie te voorzien. De samenstelling van de MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden. De zittingsduur in de MR is drie jaar, maar leden kunnen meerdere termijnen achtereen gekozen worden. Mocht u vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de MR-leden. 

U kunt ons ook mailen op :

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden: 

Sanne Loeffen (ouder), Rian Brans (ouder) Lotte Jansen (teamlid) en Cecile Breuer (teamlid)

De notulen van de laatste vergadering zijn hier te vinden:  Notulen MR september 2023

 

GMR

Binnen het schoolbestuur van Optimus is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR heeft een advies – en instemmingbevoegdheid voor een aantal onderwerpen die op bovenschools niveau geregeld worden. Met 'bovenschools’ wordt bedoeld dat deze niet per schoollocatie apart worden bepaald maar overkoepelend.  Dit betekent dat een GMR-lid alle aangesloten scholen vertegenwoordigt en in die zin alle belangen van alle scholen (ouders en/of personeel) dient te behartigen. De GMR bestaat uit leden waarvan de helft uit ouderleden bestaat en de helft uit leerkrachten. Tijdens een deel van elke GMR-vergadering is een afvaardiging van het College van Bestuur aanwezig.